Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 181
2,181,000đ
1,454,000đ
Số Tướng 110
Rank C.Thủ
Số Skin 175
2,700,000đ
Số Tướng 102
Rank C.Thủ
Số Skin 184
2,300,000đ
Số Tướng 111
Rank C.Thủ
Số Skin 259
3,100,000đ
Số Tướng 110
Rank C.Thủ
Số Skin 231
2,300,000đ
Số Tướng 70
Rank C.Thủ
Số Skin 114
1,900,000đ
Số Tướng 103
Rank C.Thủ
Số Skin 163
1,200,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 70
350,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 105
770,000đ
700,000đ
Số Tướng 95
Rank C.Thủ
Số Skin 102
800,000đ
Số Tướng 88
Rank C.Thủ
Số Skin 104
800,000đ
Số Tướng 80
Rank C.Thủ
Số Skin 82
910,000đ
Số Tướng 71
Rank C.Thủ
Số Skin 66
900,000đ
600,000đ
Số Tướng 93
Rank C.Thủ
Số Skin 108
800,000đ
Số Tướng 65
Rank C.Thủ
Số Skin 75
600,000đ
Số Tướng 90
Rank K.Cương
Số Skin 117
800,000đ
Số Tướng 60
Rank C.Thủ
Số Skin 53
4,600,000đ
Số Tướng 61
Rank C.Thủ
Số Skin 68
900,000đ
Số Tướng 37
Rank Đồng
Số Skin 20
2,500,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 32
1,100,000đ