Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 109
Rank C.Thủ
Số Skin 158
1,700,000đ
Số Tướng 108
Rank C.Thủ
Số Skin 261
2,200,000đ
Số Tướng 108
Rank C.Thủ
Số Skin 276
2,500,000đ
Số Tướng 72
Rank C.Thủ
Số Skin 87
850,000đ
Số Tướng 108
Rank C.Thủ
Số Skin 151
2,000,000đ
Số Tướng 53
Rank K.Cương
Số Skin 71
2,400,000đ
Số Tướng 86
Rank K.Cương
Số Skin 172
2,000,000đ
Số Tướng 71
Rank C.Thủ
Số Skin 95
3,000,000đ
Số Tướng 108
Rank C.Thủ
Số Skin 288
3,000,000đ
Số Tướng 10
Rank K.Rank
Số Skin 4
650,000đ
Số Tướng 26
Rank B.Kim
Số Skin 9
800,000đ
Số Tướng 3
Rank K.Rank
Số Skin 4
800,000đ
Số Tướng 6
Rank K.Rank
Số Skin 2
800,000đ
Số Tướng 3
Rank K.Rank
Số Skin 2
650,000đ
Số Tướng 3
Rank K.Rank
Số Skin 2
800,000đ
Số Tướng 96
Rank K.Cương
Số Skin 159
1,500,000đ
Số Tướng 83
Rank K.Cương
Số Skin 79
600,000đ
Số Tướng 75
Rank C.Thủ
Số Skin 80
550,000đ
Số Tướng 65
Rank T.Đấu
Số Skin 72
2,000,000đ
Số Tướng 100
Rank C.Thủ
Số Skin 128
1,000,000đ