Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 79
Rank K.Cương
Số Skin 64
330,000đ
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 80
300,000đ
Số Tướng 83
Rank K.Rank
Số Skin 76
370,000đ
Số Tướng 86
Rank C.Thủ
Số Skin 91
350,000đ
Số Tướng 87
Rank K.Cương
Số Skin 90
390,000đ
Số Tướng 101
Rank K.Cương
Số Skin 137
690,000đ
Số Tướng 32
Rank K.Cương
Số Skin 33
1,650,000đ
Số Tướng 88
Rank K.Cương
Số Skin 116
2,900,000đ
Số Tướng 73
Rank K.Cương
Số Skin 85
600,000đ
Số Tướng 107
Rank K.Cương
Số Skin 160
2,000,000đ
Số Tướng 40
Rank B.Kim
Số Skin 30
2,650,000đ
Số Tướng 34
Rank B.Kim
Số Skin 22
2,500,000đ
Số Tướng 35
Rank K.Rank
Số Skin 12
1,610,000đ
1,400,000đ
Số Tướng 111
Rank C.Thủ
Số Skin 250
3,000,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 42
2,640,000đ
2,200,000đ
Số Tướng 25
Rank K.Cương
Số Skin 6
1,740,000đ
1,450,000đ
Số Tướng 25
Rank K.Rank
Số Skin 6
1,740,000đ
1,450,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 38
1,800,000đ
1,500,000đ
Số Tướng 18
Rank Vàng
Số Skin 8
1,740,000đ
1,450,000đ
Số Tướng 81
Rank C.Thủ
Số Skin 130
2,640,000đ
2,200,000đ